Terms of Use

Inhoudsopgave:

 1. Algemene voorwaarden transacties met consumenten (BtC)
 2. Aanvullende voorwaarden met zakelijke klanten (BtB
A Algemene voorwaarden transacties met Consumenten (BtC)

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Voedingsabonnement: een door Consument met ondernemer gesloten Abonnementsovereenkomst op afstand met betrekking tot periodieke levering van producten, zoals nader omschreven en gespecificeerd op de website van ondernemer (zie; www.foodsy4.nl)

, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 3. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt, te weten: Foodsy4;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden (onderdeel A) van de ondernemer.
 8. het Aanbod: de aanbieding van de Producten, zoals op enig moment op de website van de Ondernemer ter verkoop worden aangeboden, volgens de specificaties zoals aldaar kenbaar germaakt;
 9. Producten: hondenvoedingsproducten en eventueel daaraan gerelateerde producten;
 10. Zakelijke klant: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met Ondernemer via de door Ondernemer geëxploiteerde website.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Foodsy4 (rechtsvorm; BV)

E-mailadres: info@foodsy4.nl

KvK-nummer: 81221193

BTW-nummer: 861996550B01

Correspondentieadres: Astenseweg 17, 5768 PD, Meijel

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Nu de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod c.q. de daaraan gerelateerde informatie op de website van de ondermer vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of bijbehorende diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod, zoals omschreven en kenbaar gemaakt op de website, zijn indicatie en kunnen als zodanig geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft de op basis van de toepasselijke wetgeving vereiste, te vertstrekken informatie.

Accounts

 1. De overeenkomst komt, onder de geldende voorbehouden van het bepaalde in lid 4 en lid 7, tot stand op het moment van aanvaarding via de daartoe gbeschikbare digitale bestelprocedure door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan c.q. dient te betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij de schriftelijke onvangst van de aanvaarding (zie lid 2) danwel in het kader van de bestelprocedure, gerelateerd aan het product of dienst, aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, kenbaar maken:
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken (zie onderhavige algemene voorwwaarden en modelformulier);
 7. de informatie over garanties (zie onderhavige algemene voorwaarden) en bestaande service na aankoop (zie ook website);
 8. de in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, zoals de ondernemer deze gegevens aan de consument ter kennis heeft gebracht in het kader van het aanbod;
 9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden;
 10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende en/of tijdige beschikbaarheid van de betreffende producten.
 12. De consument erkent erop gewezen te zijn om de geleverde producten kort na ontvangst – te weten in beginsel binnen 2 weken – te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd per e-mail (info@foodsy4.nl) te melden.
 13. De consument zal de gebruikte c.q. verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden.

Ondernemer is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat de consument die inlogt op de Website ook daadwerkelijk de betreffende consument van ondernemer is.

Consument dient ondernemer op de hoogte te stellen als consument een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. Ondernemer heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

 1. Aanbieder is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (zie website; www.foodsy4.nl). Nadat de consument via genoemd modelformulier kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit op basis van de gesloten overeenkomst.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van eventueel aanvullende diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst en zal in het kader van het bestelproces worden verstrekt.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in de wettelijke regeling. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van aantoonbare druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er – met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake- voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Bij acceptatie van de gestelde gebreken of verkeerd geleverde producten draagt ondernemer zorg voor een hernieuwde leverantie. Na afloop van genoemde 4 weken termijn is ondernemer niet meer onverkort gehouden om de ingeroepen garantie te honoreren, maar kan dit afhangen van eigen inzichten en beleid van ondernemer.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieks – c.q producent garantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of in strijd met de richtlijnen, vermeld op de verpakking, behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen c.q. ingredienten.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij – voorzover aan de orde – de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen danwel de nadere tussen partijen overengekomen langere leveringstermijn nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding, behoudens en onverlet de rechten die aan de consument zijn toegekend krachts artikel 11 lid 3.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Voedingsabonnement

 1. Een voedingsabonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan te allen tijde opgezegd worden door een van de partijen. Als het voedingsabonnement opgezegd dient te worden dient dit minimaal 5 werkdagen voor de overeengekomen c.q. reguliere bezorgdatum te gebeuren. De wijze waarop de opzegging rechtsgeldig geschiedt is als volgt; per e-mail via info@foodsy4.nl of via een aangemaakt account in de Mijn Omgeving van de website. Wordt er binnen 5 dagen voor bezorgdatum opgezegd gaat deze bezorging door en zal dus ook afgeschreven worden. Dit zal dan tevens ook de laatste bezorging en afschrijving zijn.
 2. De uitvoering van het voedingsabonnement kan op elk moment tijdelijk gepauzeerd worden door de consument. De mededeling over het pauzeren dient minimaal 5 werkdagen voor bezorgdatum te gebeuren en wel op de volgende wijze: per e-mail via info@foodsy4.nl. Op dezelfde wijze kan aangegeven worden om het voedingsabonnement te hervatten.

Artikel 13 – Betaling

Algemeen

 1. Bestellingen worden in rekening gebracht aan de consument via de opgegeven betaalmethode, zoals opgenomen in het bestelproces.

De volgende betaalmethoden kunnen worden geaccepteerd: iDeal, Creditcard, Bancontact, SEPA-incasso en Klarna Pay Later.

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval consument in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van consument wordt gelegd, consument overlijdt. In een dergelijk geval is ondernemer gerechtigd te overeenkomst direct te ontbinden c.q. te beëindigen.

Specifiek en aanvullend voor Voedingsabonnement

 1. Bij het voedingsabonnement kan alleen de eerste levering via iDeal of creditcard worden betaald. Als in het bestelproces voor betaling via iDeal of creditcard is gekozen, is ondernemer gerechtigdhet bedrag van de eerste bestelling direct van de rekening af te schrijven. Daarnaast wordt er toestemming gegeven aan Mollie B.V. om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar de bank van de consument om een bedrag van de rekening af te schrijven.
 2. Wanneer in het bestelproces voor betaling via creditcard is gekozen, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van de creditcard.
 3. Als er met Klarna Pay Later betaald wordt is er na ontvangst van de producten een betaaltermijn van veertien (14) dagen. Meer informatie en de volledige voorwaarden van Klarna Pay later zijn te vinden op https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/
 4. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, zal verdere uitvoering van de levering worden opgeschort. In dergelijke gevallen zal de ondernemer de consument aanmanen en nogmaals de betaling te doen uitvoeren. De ondernemer is gerechtigd om het openstaande bedrag opnieuw te incasseren door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
 5. Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet tot resultaat leiden, dan behoudt de ondernemer zich het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op de consument te verhalen.
 6. Ondernemer is gerechtigd om de uitvoering van de lopende Voedingsabonnement overeenkomst op te schorten indien en zolang er niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen is c.q wordt voldaan.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd c.q redelijkerwijs heeft kunnen constateren, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, op de wijze, zoals beschreven in de op de website omschreven klachtenprocedure.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer alsdan schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen danwel de door consument betaalde prijs retourneren aan de consument.
 6. Indien een klacht ongegrond wordt bevonden door de ondernemer, dan wel de consument van mening is dat de klacht niet adequaat behandeld is c.q. wordt, is de consument te allen tijde gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter (zie artikel 15)

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. De meest gerede parij is te allen tijde gerechtigd enig geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de gedaagde partij.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

B Aanvullende voorwaarden transacties met zakelijke klanten (BtB)

De hierboven vermelde algemene voorwaarden terzake transactiis van ondernemer met consumenten, zijn eveneens van toepassing op transacties tussen Ondernemer en  een Zakelijke Klant, met dien verstande dat de navolgende uitzonderingen en aanvullingen van toepassing zijn op die laatste overeenkomsten :

 • De artikelen 6-8 hierboven terzake het herroepingsrecht zijn niet van toerpassing op overeenkomsten van Ondernemer met een Zakelijke Klant.
 • In aanvulling op artikel 9 geldt dat Ondernemer gerechtigd is overeengekomen prijzen aan te passen in duurrelaties/overeenkomsten voor voedingsabonnementen met een zakelijke Klant per 1 januari van enig volgend kalenderjaar, waarbij de prijsaanspinnrn bepaald wordt door de ontwikkeling van de meest recente CPI index alle huishoudens.
 • De in artikel 10 vermelde garantieregeling dient gelezen en geinterpreteerd te worden zonder toepassing van de wettelijke bepalingen terzake consumentenkoop, waarbij aangetekend wordt dat ondernemer zich bij een gestelde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan beroepen op overmacht, voorzoever dit spoort met het wettelijk kader dat gegeven is voor een beroep op overmacht.
 • In geval van klachten of geschillen geldt dat de meest gerede partij zich te allen tijde kan wenden tot de bevoegde rechter, nadat uitvoering is gegeven aan de geldende klachtsenprocedure (zie ook artikel 14 en 15).
 • In aanvulling op artikel 11 geldt de volgende aansprakelijkheidsregeling in geval van enige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst:
 1. De totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens de Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van ondernemer jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade – daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie – is uitgesloten.
 3. Buiten de in hierboven genoemde gevallen rust op ondernemer jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De hierboven in punt 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ondernemer.
 4. De aansprakelijkheid van ondernemer jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aanbieder in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.
 6. Zakelijke Klant vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Klant aan een derde is geleverd.